BLOG

Koszt pomiarów elektrycznych – od czego zależy?

Na koszty realizacji prac związanych z pomiarami elektrycznymi ma wpływ wiele czynników.
Pod uwagę brane są zwykle:

1. Rzetelność wykonawcy
Pomiary elektryczne, to gałąź usług, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów, i co niechlubne, gdzie szerzy się często patologia. Niestety duża część zamówień publicznych oraz pomiarów dla wspólnot mieszkaniowych wiąże się z fikcyjnym wystawianiem protokołów. Nie trudno przewidzieć, że rozrzut kwot w wycenach usług rzędu kilkudziesięciu-kilkuset procent nie jest czymś normalnym, jednak dla urzędników często nie budzi zastrzeżeń i dokonują oni wyboru „najkorzystniejszej oferty” (należy zadać pytanie jeszcze dla kogo). Odrobina własnego zaangażowania w policzenie ilości punktów kontrolnych oraz przybliżeniu kosztów nawet na podstawie dostępnych w Internecie cenników pozwoliło by „odsiać oszustów”.
W efekcie najczęściej takie „pomiary” polegają na oględzinach obiektu i oszacowaniu orientacyjnej ilości punktów pomiarowych, lub nawet bez jakichkolwiek skrupułów i oględzin wypisaniu gotowych protokołów. Pomiary elektryczne, to profesja bardzo trudna i wymagająca, aczkolwiek niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mienia oraz życia człowieka.

2. Ilość pomiarów
Wraz z ilością pomiarów cena ich ryczałtowego wykonania maleje. Należy pamiętać, że przy bardzo małej ilości pomiarów ze względu na koszty poprzedzające finalna wycena może znacząco odbiegać od ogólnego cennika za dane prace. W takim przypadku zwykle obowiązuje minimalna stawka za pomiary elektryczne, przy której firma podejmuje prace lub tzw.” dniówka”.

3. Rodzaj pomiarów
W zależności od rodzaju pomiarów wymaga się odłączenia obiektu od napięcia lub jego normalną eksploatację. Pomiary są realizowane i protokołowane w odniesieniu do dokumentacji technicznej obiektu. W sytuacji gdy jej niema, taką dokumentację trzeba utworzyć na podstawie inwentaryzacji - jest to koszt dodatkowy. W praktyce niezwykle istotna jest ona w przypadku pomiarów ochronnych, np. nie można orzec o stanie ochrony przeciwporażeniowej nie znając przyporządkowanych obwodom tablic rozdzielczych i wartości zabezpieczeń.
Kolejna sprawa to pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, przy których wymagane jest najczęściej odłączenie przewodów od urządzeń lub rozdzielnic na czas prac metrologicznych. Jeżeli w/w przewody są „poplątane” i nieopisane, to przyporządkowywanie ich do obwodów generuje dodatkowe nieuniknione koszty.
Jeszcze inna bagatelizowana sprawa, to odsuwanie mebli i aranżacji przy pomiarach ochrony przeciwporażeniowej w budynkach- tylko pomiar wszystkich punktów daje pogląd o instalacji. Ciekawe przypadki dotyczą także pomiarów uziemień, gdzie często konieczne jest rozłączenie złącz kontrolnych. Niejednokrotnie jest to możliwe, tylko poprzez rozcięcie śrub (zardzewiałych) lub odkucie z betonu lub zapraw złącz w ścianach (częsty widok po ociepleniu budynków). Zwiększenie robót dodatkowych wydatnie podwyższa koszt całkowity pomiarów.

4. Godziny pracy grupy pomiarowej
W wielu przypadkach ze względu na charakter zakładu i brak możliwości przerwania jego pracy w ciągu dnia, czynności pomiarowe odbywają się w niestandardowych godzinach, np. tylko nocnych. Praca w takim reżimie wymaga większego wynagrodzenia dla pracowników, a to wprost przekłada się na większy koszt takiej usługi.

5. Warunki środowiskowe
W zakładach medycznych oraz chemicznych ze względu na narażenie pracowników wykonujących pomiary na czynniki niebezpieczne, koszty wykonawstwa tych prac mogą być wyższe. Wynika to z wymaganych zabezpieczeń, np. kombinezonów, masek jednorazowych. Szczególnie widać to podczas pandemii COVID-19.

6. Dostępność do punktów pomiarowych
Jeżeli urządzenia, bądź instalacje podlegające pomiarom znajdują się na wysokości lub wymagany jest demontaż części urządzeń lub zabudowy, to koszty wzrastają proporcjonalnie do prac towarzyszących pomiarom. Może się okazać, np. że do pomiaru lamp na hali przemysłowej konieczna jest relokacja maszyn oraz wykorzystanie podnośnika samojezdnego.

7. Utrudnienia i przerwy w pracy
W zakładach przemysłowych często pomiary mogą być wykonywane tylko podczas przestoju technologicznego lub po zakończeniu danego procesu. Taki reżim gotowości do wykonania pomiarów - gdy nadarzy się okazja generuje koszty gotowości do pracy. Realizacja wybiórcza prac jest mało efektywna, gdyż nie jest wykorzystany cały dzień roboczy, a tylko jego część na pomiary danego urządzenia/instalacji.

CENNIK POMIARÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Pomiary ochronne, pomiary akuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji nN

L.p. Wyszczególnienie
Cena netto
Uwagi
1 Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego 230V 7÷10zł
Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji.
2 Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego 12÷15zł Kwota zależna od typu układu sieci i łatwości demontażu instalacji.
3
Pomiar impedancji pętli zwarcia lub rezystancji pętli zwarcia 5÷9zł Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych. Np. pomiar klimatyzatorów lub lamp trudnodostępnych jest kosztowniejszy.
4
Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego 10÷30zł Kwota zależna od typu wyłącznika różnicowoprądowego. W przypadku specjalistycznych przemysłowych wyłączników np. typu F kwota usługi jest wyższa.
5 Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego 30zł
6
Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 30÷60zł Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych.
7 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego od 60zł
Kwota zależna od topologii sieci zasilającej, metody pomiaru oraz dostępności punktów pomiarowych. Często przy takich pomiarach jest konieczność wyłączenia zasilania stacji transformatorowej.
8 Badanie elektronarzędzi od 40zł
Kwota zależna od rodzaju elektronarzędzia
i koniecznych do wykonania pomiarów. Dla większości urządzeń podana kwota nie jest przekraczana.
9 Pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego 25÷35zł
10 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 5÷7zł Kwota zależna od odległości pomiędzy punktami pomiarowymi oraz ich dostępności.
11 Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego sali konferencyjnej, sali lekcyjnej lub małego biura od 150zł
Kwota dotyczy pomieszczenia do 25 metrów kwadratowych o normalnej zabudowie.
12 Pomiar oświetlenia awaryjnego pomieszczeń od 20zł/pkt
13 Pomiar oświetlenia ogólnego ciągów komunikacyjnych 90÷150zł/pkt Kwota zależna od dostępności punktów pomiarowych oraz możliwości wyznaczenia siatki pomiarowej.
14 Pomiary oświetlenia ogólnego małego obiektu typu Żłobek, Przedszkole, itp. 300÷500zł Kwota ryczałtowa.
15 Opracowanie dokumentacji w wersji papierowej od 100zł/protokół

Pomiary energetyczne i specjalne, przeglądy

L.p. Wyszczególnienie Cena netto Uwagi
1 Próba napięciowa kabla SN od 600zł
Kwota zależna od dostępności do linii oraz ewentualnej konieczności odłączenia od urządzeń energetycznych.
2 Przeglądy transformatorów (trafo) SN/nN + pomiary podstawowe (rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, współczynnika absorbcji) od 400zł/transformator
(trafo)
Obsługujemy również transformatory z PCB.
3 Próba napięciowa rozdzielnicy SN od 400zł/urządzenie
Kwota zależna od typu rozdzielnicy oraz ewentualnej konieczności odłączania dzielników napięć, przekładników i okablowania.
4 Przegląd i pomiary baterii kondensatorów mocy biernej Pomiary baterii kondensatorów na sieci nN lub SN 200÷700zł/urządzenie
5 Kompletne pomiary stacji transformatorowej (stacji trafo)
od 900zł/obiekt
6 Pomiary rezystancji izolacji małych silników napędowych nN od 50zł/urządzenie
7 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy nN od 250zł/rozdzielnica
8 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy SN od 250zł/rozdzielnica
9 Badanie ogranicznika przepięć do 1 kV 50zł/aparat
10 Badanie ogranicznika przepięć do 30 kV od 450zł/urządzenie
11 Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla SN od 2000zł/trasa
Wycena zależna od długości trasy
i dostępności do linii.
12 Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ) 2000÷4000zł/odcinek
13 Badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego gr. III od 350zł/próbka
14 Termowizja instalacji lub urządzenia od 350zł/próbka
15 Obsługa stacji transformatorowych (stacji trafo)
od 250zł/miesiąc
16 Badanie na obecność PCB w oleju transformatorowym 450÷500zł/próbka

Inne usługi elektryczne

L.p.
Wyszczególnienie Cena netto Uwagi
1 Usunięcie uszkodzenia na poziomie SN od 600zł
2 Usunięcie uszkodzenia na poziomie nN od 300zł
3 Montaż głowic kablowych SN od 600zł/komplet
3 faz
4 Nadzór energetyczny od 90zł/godzina pracy
5 Naprawa układów SZR od 350zł/urządzenie
6 Wymiana wyłącznika mocy nN np. typu APU 500÷1000zł/usługa
7 Wymiana rozłącznika SN wraz z przeróbką pola rozdzielczego, szyn, napędów, robotami malarskimi i pomiarami elektrycznymi od 2500zł netto
8 Sprawdzenie działania wyłącznika p.poż oraz przekazanie dokumentu z przeglądu od 350zł netto
9 Projekty instalacji elektrycznych (Warszawa) od 4500zł netto
10 Serwis stacji transformatorowych (stacji trafo), przeglądy stacji transformatorowych (stacji trafo) od 2500zł/usługa jednorazowa
(MAŁE STACJE)
11 Naprawy transformatorów energetycznych SN/nN – remonty średnie od 4500zł
CENNIK WYNAJMU STACJI TRANSFORMATOROWYCH, SPRZĘTU OD OBSŁUGI STACJI TRANSFORMATOROWYCH, MIERNIKÓW, NARZĘDZI

Wynajem stacji transformarorowych
(stacji trafo) SN/nN

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1
Stacje transformatorowe (stacje trafo) 15/0,4kV mobilne w obudowie stalowej lub żelbetowej

Wyposażenie:
- rozdzielnica SN
- rozdzielnica nN
- transformator olejowy 160÷800kVA
2700÷3000zł/miesiąc

Mierniki elektryczne

L.p. Wyszczególnienie Cena netto
Uwagi
1 Lokalizatory tras kabli LKN7 SONEL
150zł/doba
2
Mierniki rezystancji izolacji SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary szybkie rezystancji izolacji,
- pomiary ciągłości przewodów PE
150zł/doba
3 Kenetrony ABK 45A, (Aparaty do badania kabli i rozdzielnic SN)
250zł/doba
4
Mierniki rezystancji izolacji ADEX AD2050

2500÷5000V Mierniki rezystancji izolacji
SMARTEC MI 3121H 50-2500V

Główne funkcje:
- pomiar współczynników R15,R60,R300,
- pomiar współczynników absorbcji,
- pomiary z ekranowaniem obiektu.
150zł/doba
5
Mierniki małych rezystancji MMR 630
Głównie mierzymy nim:

transformatory, dławiki, cewki, silniki, styki
250zł/doba
6 Mierniki rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu SUMMIT ERT 1500 oraz przyrządy równoważne
140zł/doba
7 Cęgi pomairowe do 400A SONEL i równoważne
40zł/doba
8 Mierniki wielofunkcyjne do pomairów ochronnych INSTALTEST 61557 RFJ ELECTRICAL
150zł/doba
9 Luksomierze 100zł/doba

Uwaga: Ze względu na wartość i amortyzację sprzętu wynajmujemy tylko narzędzia i mierniki wymienione w ofercie.
Przedstawiony Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji cen. W/w w cenniku detalicznym ceny podlegają negocjacji przy większych zleceniach.