OFERTA

Sprawdź szeroki zakres usług naszej oferty.

Główny obszar działań: 
Specjalistyczne pomiary instalacji elektroenergetycznych (stacje trafo, rozdzielnie, podstacje, maszyny)
i standardowe pomiary okresowe instalacji elektrycznych w budynkach:
- badania odbiorcze SN, w tym próby napięciowe,
- badania i pomiary stacji transformatorowych,
- pomiary przekładni i uchybu kątowego,
- pomiary rezystancji uzwojeń,
- badanie przełączników zaczepów,
- badanie ciągłości,
- dynamiczny pomiar prądu,
- dynamiczny pomiar rezystancji,
- pomiary rozmagnesowania rdzenia, (rozmagnesowanie rdzenia po pomiarach),
- pomiary równowagi przepływów,
- pomiary prądu magnesującego,
- pomiary impedancji zwarciowej,
- pomiary odpowiedzi częstotliwościowej strat dodatkowych,
- pomiary tangensa delta z indywidualną korekcją temperaturową i detekcją zależności współczynnika stratności od napięcia,
- pomiary pojemności (przy pomiarze Tan Delta),
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów, silników,
- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych („różnicówek”),
- pomiary uziemień odgromowych,
- pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej),
- pomiary natężenia oświetlenia,
- pomiary połączeń wyrównawczych,
- pomiary napięć rażenia,
- pomiary elektronarzędzi,
- próby napięciowe kabli i rozdzielnic,
- pomiary pojemności baterii,
- pomiary jakości energii elektrycznej,
- pomiary prądów, napięć, mocy, energii, wyższych harmonicznych,
- pomiary prądów upływu,
- pomiary strat dielektrycznych tg. delta,
- pomiary oleju transformatorowego,
- inne wg ustaleń z klientem.


Przeglądy/serwis/utrzymanie/budowa/naprawa stacji transformatorowych i instalacji elektrycznych:
- przeglądy pięcioletnie i roczne instalacji elektrycznych,
- opieka serwisowa nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi,
- prowadzenie przeglądów i pomiarów diagnostycznych urządzeń i sieci,
- modernizacje i naprawy stacji transformatorowych, w tym wymiana transformatorów, rozdzielnic, podejść kablowych, roboty budowlane,
- wynajem zastępczych stacji trafo na czas naprawy stacji docelowej,
- kompleksowa budowa stacji transformatorowych,
- wykonawstwo instalacji SN/nN.

Serwis 24/h stacji transformatorowych i instalacji elektrycznych:
- służymy pomocą w usuwaniu awarii 24/h (również w niedziele i święta),
- posiadamy własne zaplecze magazynowe wyposażenia typowych stacji transformatorowych (transformatory SN/nN, rozdzielnice, izolatory, kable, szyny, mufy, głowice, itp.), co pozwala nam bardzo szybko podjąć się naprawy - np. wymiany spalonego transformatora, czy choćby rozłącznika bezpiecznikowego SN.


Naprawa i lokalizacja uszkodzeń linii kablowych SN i nN:
- mufowanie,
- usuwanie kolizji,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- sprawdzanie ciągłości żył i ciągłości powłok,
- tyczenie tras w gruncie,
- zabezpieczanie linii na czas robót ziemnych,
- przekładki i identyfikacja kabli ziemnych,
- próby napięciowe i diagnostyczne (napięciem wolnozmiennym VLF lub DC).


Montaż/naprawa uziemień ochronnych, odgromowych i roboczych:
- opracowanie dokumentacji projektowej (jeżeli jest wymagana i pożądana),
- w przypadku uziemień stacji transformatorowych i obiektów energetycznych wykonanie obliczeń spodziewanego napięcia rażeniowego oraz narażenia na przepływ prądu zwarciowego,
- odkrywki systemu uziomowego w gruncie i weryfikacja stanu technicznego miejsc połączeń,
- modernizacja lub odtworzenie instalacji odgromowych w części nadziemnej, np. po naprawach kominów, dachów, elewacji, itp.
- rozbudowa instalacji uziemiającej o uziomy pionowe („szpilki”),
- wymiana skorodowanych/zużytych elementów instalacji,
- montaż od podstaw kompletnych instalacji,
- tworzenie protokołów i metryki instalacji odgromowej.


Badania termowizyjne:
- rozdzielnic elektrycznych,
- kabli, przewodów, szynoprzewodów,
- linii energetycznych,
- transformatorów,
- silników,
- kompensatorów mocy biernej,
- urządzeń i instalacji przemysłowych.


Nadzór energetyczny i doradztwo techniczne, reprezentacja klienta :
- ekspertyzy i opinie na temat wadliwie wykonanych lub wyeksploatowanych instalacji elektrycznych,
- nadzorujemy i doradzamy w przedmiocie realizacji zadań przez naszych klientów,
- dopuszczamy do pracy (na polecenie pisemne) brygady wykonawcze,
- reprezentacja klienta przed Urzędami Państwowymi i Zakładem Energetycznym
- świadczymy usługi nadzoru nad pracami zespołów nie posiadających wymaganych kwalifikacji i uprawnień.


Projekty elektryczne, projekty stacji transformatorowych i linii kablowych:
- projekty sieci elektroenergetycznych i instalacji budynkowych,
- projekty modernizacji w zakresie elektryki jazów wodnych, maszyn przemysłowych.


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, Głównego Energetyka:
- nadzór nad gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa,
- reprezentowanie interesów klienta przed urzędami Państwowymi,
- pilnowanie jakości realizowanych prac przez podmioty zewnętrzne,
- planowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych,
- usuwanie awarii.


Naprawy transformatorów:
- pełen zakres usług dla transformatorów energetycznych SN/nN i SN/SN,
- realizacja napraw transformatorów suchych i olejowych.

Budowa linii kablowych:
- energetycznych SN, nN,
- teletechnicznych oraz niskoprądowych.


Realizujemy trasy kablowe wg N-SEP E004 w każdym rodzaju gruntu.
Nasz standard obejmuje układanie kabli z wykorzystaniem zasypki, podsypki i obsypki piaskowej.
Unikamy „drogi na skróty” i prowadzenia kabli i rur kablowych bez przygotowania podłoża
(w ziemi, gruncie gliniastym, zagruzowanym itp.).


Kompensacja mocy biernej:
- dobór rodzaju, mocy i typu kompensatora,
- montaż i uruchomienie kompensatora w najbardziej korzystnym miejscu sieci (w tym w obiektach energetycznych SN i WN),
- sprawdzenie i pomiary w sieci rozpływów mocy biernej oraz odkształceń THD w napięciu i prądzie oraz innych wymaganych parametrów,
- serwis, przeglądy i naprawa istniejących kompensatorów (baterii lub dławików) w pełnym zakresie,
- pomiary sprawdzające czy kompensatory nadają się do eksploatacji (pomiary rezystancji izolacji, prądów, pojemności, napięć pracy, temperatury).