NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

     W ramach zlecenia na kompleksową naprawę instalacji odgromowych kliku budynków przemysłowych w zależności od ich lokalizacji i typu uziomów wg definicji normy PN-EN 62305-3:2011 wykonano prace naprawcze. Problemy dotyczyły tylko części podziemnych, tj. wysokich wartości rezystancji uziemień, a w skrajnych przypadkach ich braku ciągłości. Dodatkowo Inwestor zastanawiał się nad prawidłowością pomiarów sporządzonych przez poprzedniego wykonawcę.
    
     Napotkane problemy:
    Po analizie protokołów pomiarowych z ostatnich przeglądów instalacji odgromowych i metod pomiarowych w nich użytych okazało się, że część z pomiarów musi być powtórzona ze względu na karygodne błędy. Tylko ich powtórzenie mogło nas przybliżyć do określenia rzeczywistego niezbędnego zakresu robót.
    Głównie chodziło o wykorzystanie mierników impedancji pętli zwarcia do pomiarów rezystancji uziemień wielokrotnych, czyli zdefiniowanych jako uziomy typu B wg normy PN-EN 62305-3:2011. Metoda impedancji pętli zwarciowej nadaje się tylko do uziemień typu A, tj. wymienionych również w przedmiotowej normie oraz do pomiarów indywidualnych uziomów niepodłączonych jeszcze z siatką uziemień/instalacją uziemiającą. Oczywiście jest to metoda bardzo poręczna, jednak obarczona znacznym błędem - przy prawidłowym wykorzystaniu błędem dodatnim!
     Pomiarowiec nie uwzględnił faktu, że budynki posiadają uziomy otokowo-prętowe (kombinacja układu typu A i typu B), połączone jednocześnie ze stacjami transformatorowymi i instalacjami odgromowymi. W takich sytuacjach pomiary metodą uproszczoną są absolutnie niedopuszczalne.
     W efekcie część pomierzonych błędnie punktów pomiarowych ocenionych przez naszego poprzednika jako „dobre” wykazywała wartości rezystancji uziemienia poniżej zalecanej wartości 10Ω. Nie daliśmy się nabrać na wartości rezystancji uziemień na poziomie 0,21÷0,34Ω.
     Uwaga praktyczna: Należy zawsze zwracać uwagę na obecność stacji transformatorowych w badanych obiektach budowlanych, nie tylko przy mierzeniu instalacji odgromowych, ale również przy pomiarach uziemień ochronnych i roboczych.
       Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego naprawy zostały przeprowadzone w sposób odtworzeniowy z zachowaniem istniejącej technologii (pogrążono pręty pionowe oraz wymieniono fragmenty skorodowanych przewodów).

Zdjęcia z realizacji:

Uziom pionowy (uziemienie typu A) z przyspawaną bednarką 30x4mm.
Z uwagi na zalecenie normy IEC 62305-2 odsunięto się od zarysu budynku z uziomem na odległość 1m. Dotychczasowy uziom pionowy był wbity przy samym fundamencie, co z resztą widać na fotografii.

Zabezpieczenie antykorozyjne miejsca pobijania pręta oraz spawanego połączenia bednarki Fe/Zn 30x4mm ze „szpilką” Φ22. Spawy zostały oczyszczone mechanicznie i odtłuszczone, a następnie dwukrotnie ocynkowane na zimno. Jako ostatnią warstwę zabezpieczającą zastosowano taśmę Denso ELKO-BIS.

Połączenia bednarek Fe/Zn 30x4mm w gruncie.
Miejsca łączeń zostały oczyszczone mechanicznie, odtłuszczone i dwukrotnie ocynkowane (stan przed okręceniem taśmą denso).

Instalacja miedziana wykonana z przewodów Cu 30x3mm.
Prace polegały na wymianie złącza krzyżowego ze stali nierdzewnej oraz fragmentu przewodu odprowadzającego. Połączenie zabezpieczone taśmą Denso ANCOR.

Połączenia bednarek Fe/Zn 30x4mm w gruncie.
Miejsca łączeń zostały oczyszczone mechanicznie, odtłuszczone i dwukrotnie ocynkowane (stan przed okręceniem taśmą denso).

Zbliżenie na połączenie spawane pręta uziomowego i bednarki Fe/Zn.
Zgodnie z wytycznymi normy 62305 długość spoiny jest większa niż 50mm i dwukrotna szerokość bednarki.

Zabezpieczone antykorozyjnie miejsce połączenia spawanego trzech przewodów.
Ochronę zrealizowano za pomocą nałożenia warstw z cynku na zimno i taśmy DENSO.