POMIARY ELEKTRYCZNE W TEORII I PRAKTYCE

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych są wykonywane podczas okresowych przeglądów, przed oddaniem instalacji do użytkowania lub przy usuwaniu awarii w celach diagnostycznych. Pomiary można nieformalnie podzielić na ochronne oraz energetyczne.
Pomiary ochronne dotyczą zagadnień związanych z zapewnieniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i sieciach w przypadku ich uszkodzenia.
Pomiary energetyczne w branży elektrotechnicznej w szczególności obejmują pomiary parametrów energii, urządzeń, wartości prądów i napięć, wyższych harmonicznych oraz parametrów niezwiązanych bezpośrednio z ochroną przeciwporażeniową.
Pomiary ochronne są wymagane w realizacji podczas przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych na podstawie ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, przywołanych w niej rozporządzeń, a także odesłań w postaci norm (szczególnie normy PN-IEC 60364).
Podstawowe pomiary tej grupy to:
- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- Pomiary rezystancji izolacji,
- Pomiary uziemień,
- Pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
- Pomiary (sprawdzenie) połączeń wyrównawczych,
Do wykonywania pomiarów elektrycznych są niezbędne stosowne świadectwa kwalifikacji. Należy przez to rozumieć fakt, że osoba realizująca prace kontrolno-pomiarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń , instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 11844 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189 musi legitymować się świadectwem kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno- pomiarowym dla zakresu wpisanego w kwalifikacjach, np. do instalacji o napięciu powyżej 1kV.

Przykład protokołu z pomiarów transformatorów energetycznych

RISO

Badania rezystancji izolacji urządzeń energetycznych, rozdzielni, transformatorów, baterii oraz kabli i przewodów elektrycznych wykonuje się przy wyłączonym napięciu i zwykle po częściowym demontażu instalacji. Np. w przypadku instalacji oświetleniowych po wyjęciu źródeł światła z opraw, a przy transformatorach po odłączeniu przewodów od zacisków.

Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej zasilającej złacze kablowe.

Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nN.

Pomiary rezystancji izolacji instalacji budynkowej nN.

Pomiar diagnostyczny kabla – szukanie doziemionej żyły.

Pomiar rezystancji izolacji kabla sterowniczego.

Pomiar rezystancji izolacji obwodu siłowego w przepompowni.

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy nN.

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu 2500A.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej drzwi rozdzielnicy sterowniczej.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej skrzynki zabezpieczeń krańcowych urządzenia napędowego 1. Ochrona nieskuteczna, po za tym przewód PE nieprzyłączony do obudowy!

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej kasety sterowniczej.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej silnika klatkowego.

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej maszyny przemysłowej (pomiar do konstrukcji).

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej skrzynki zabezpieczeń krańcowych urządzenia napędowego 2.

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej obudowy układu napędowego.

Pomiar rezystancji uziemienia złacza kablowego nN.

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego stacji transformatorowej (przy rozłączonych zaciskach).

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego stacji transformatorowej (przy rozłączonych zaciskach).

Badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

Badanie wyłączników różnicowoprądowych w zależności od typu i pełnionych przez nie funkcji wygląda nieco inaczej. Należy rozróżnić zasadniczo badanie wyłącznika (urządzenia) i obwodów chronionych (ochrony przeciwporażeniowej).

Częstym i powielanym błędem jest wielokrotne badanie tego samego wyłącznika różnicowoprądowego poprzez wyzwolenie z każdego gniazda lub lampy, z którymi są powiązane. Wpływ histerezy magnetycznej oraz przejściowych stanów nieustalonych przy wielokrotnym wyzwoleniu skutkują różnymi wynikami pomiarów i błędną diagnozą właściwości aparatu.

Przy wielu odbiornikach zasilanych przez dany wyłącznik RCD sensowne jest kompleksowe zbadanie działania aparatu poprzez inicjację symulowanego zwarcia pomiarowego z instalacji (najdalszego odbiornika) oraz sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej każdego gniazda/odbiornika podlegającego ochronie przeciwporażeniowej.

Jeżeli pomiary wyłącznika i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej najdalszego odbiornika od rozdzielnicy dają wyniki pozytywne, to teoretycznie wystarczy potwierdzić ciągłość przewodów ochronnych wszystkich punktów pomiarowych (jeżeli ochrona jest sprawdzana tylko
w odniesieniu do wyłącznika RCD).

Najwłaściwiej jest zamiast typowego pomiaru przewodów PE zrealizować pomiary pętli zwarcia po zmostkowaniu wyłącznika RCD lub ostatecznie bez wyzwalania wyłącznika.

Pomiary bez wyzwalania wyłącznika ze względu na mały prąd pomiarowy są obarczone znacznym błędem, ale ta metoda jest dopuszczalna. Wg naszego doświadczenia i przekonania należy dążyć, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione do zapewnienia w instalacjach odbiorczych ochrony przeciwporażeniowej z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych.

Należy to rozumieć, w ten sposób, że wyłączniki RCD dla układu TN powinny tylko pełnić funkcje wspomagające! Nie sposób wyobrazić sobie pętli zwarciowej na poziomie kilkunastu/kilkuset omów i ocenę pozytywną instalacji (jako zgodną z wymogami normy PN-EN 60364).

Z powodu trudności wykonania w instalacjach o układzie TT uziomów o niskiej rezystancji często praktykowane jest opieranie ochrony przeciwporażeniowej głównie na wyłącznikach RCD.

Przy wyłącznikach różnicowoprądowych prąd wyłączający jest niewielki, a zatem parametry uziemienia również nie muszą być zbyt wysokie, co ogranicza znacznie koszty inwestycyjne. Prąd wyłączający Ia w obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem RCD przyjmuje się jako pięciokrotną wartość znamionowego prądu różnicowego. Wynika z tego, że w sieciach TT niezwykle ważne są wyłączniki różnicowoprądowe i uziemienie ochronne, a w przypadku ich niesprawności zagrożone jest życie ludzkie.

Ze względu na potencjalne wady i podatność tego typu aparatury (RCD) na uszkodzenia, wyłączniki należy poddawać regularnym pomiarom oraz prewencyjnemu testowaniu.

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być testowane w odstępach czasu nie przekraczających 30 dni oraz winno się mierzyć ich parametry podczas przeglądów instalacji elektrycznych.

Niestety bardzo nagminnie ten wymóg nie jest respektowany, a same wyłączniki często ulegają uszkodzeniom. Testowanie działania mechanicznego polega na wciśnięciu przycisku „Test” na wyłączniku i oczekiwaniu na jego wyzwolenie. Brak reakcji urządzenia na ten test oznacza jego uszkodzenie.

Do wykonania pomiaru wyłącznika jest niezbędne określenie jego typu i dobranie kształtu napięcia wymuszanego z miernika.


Podstawowe typy wyłączników różnicowoprądowych:

AC - reaguje tylko na prąd rażeniowy sinusoidalnie przemienny. Jest to najprostsza wersja wyłącznika. W wielu krajach jest on zabroniony do stosowania z powodu braku lub małej skuteczności przy współistnieniu w sieci odbiorników energoelektronicznych.

A - reaguje tylko na prąd rażeniowy sinusoidalnie przemienny, prąd pulsacyjny ze składową stałą do wartości 6mA, prąd pulsacyjny.

B - reaguje na prąd rażeniowy przemienny sinusoidalny, prąd pulsacyjny ze składową stałą do 6mA, bądź ze sterowaniem fazowym, prąd pulsacyjny, wyprostowane napięcie. Może być stosowany do wykrywania prądów różnicowych dla częstotliwości do 2kHz.

F - wyłącznik krótkozwłoczny o zwiększonej wytrzymałości na prąd udarowy. Reaguje on na prąd rażeniowy przemienny sinusoidalny, prąd pulsacyjny ze składową stałą do 10mA, prąd pulsacyjny. Stosuje się go do wykrywania prądów różnicowych przy częstotliwości do 1kHZ.
Można by powiedzieć, że jest to „lepsza wersja” wyłącznika typu A.

G - wyłącznik krótkozwłoczny o gwarantowanym czasie podtrzymywania co najmniej 10ms.

S - wyłącznik selektywny (zwłoczny) gwarantujący czas przetrzymania co najmniej 40ms oraz selektywność z wyłącznikami krótkozwłocznymi i bezzwłocznymi.

Uwaga dodatkowa: wyłączniki RCD bez określonego czasu przetrzymywania i oznaczeń są wyłącznikami bezzwłocznymi.

Ze względu na opóźnienie wyzwalania rozróżnia się:

a) wyłączniki bezzwłoczne – bez określonego czasu przetrzymywania i bez dodatkowych oznaczeń,

b) wyłączniki krótkozwłoczne – o gwarantowanym czasie podtrzymywania co najmniej 10 ms, nadające się do obwodów odbiorczych o dużym przejściowym prądzie różnicowym, oznaczone: G lub VSK, KV, KVP, Hpi, HI.

c) wyłączniki zwłoczne – nazywane najczęściej wyłącznikami selektywnymi o gwarantowanym czasie przetrzymywania co najmniej 40 ms. Zapewniają one wybiórczość działania z wyłącznikami bezzwłocznymi, bądź krótkozwłocznymi (oznaczone są na obudowie literą S).

Kolejnym ważnym aspektem jest odczytanie prądu różnicowego I∆N oraz na jego podstawie przypisanie funkcji aparatu (jeżeli go nie znamy).

Jeżeli prąd I∆N wyłącznika jest nie większy niż 30mA, to aparat może pełnić funkcje w ochronie przeciwporażeniowej i jako zabezpieczenie przed pożarem.

W układach TN i TT wyłączniki RCD zapewniają ochronę przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) i ochronę uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim.

Wyłączniki o prądzie różnicowym I∆N większym niż 30mA, ale w przedziale do 300mA uznaje się za aparaty zapewniające tylko ochronę przed pożarem.

Podstawowe akty prawne mające zastosowane przy pomiarach ochronnych i energetycznych. Szczegółowy nacisk położono na pomiary stacji transformatorowych i obiektów ruchu energetycznego

1)      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
2)      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2020 poz. 833 ze zm.).
3)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7.04.2004r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 109 z 2004 r. poz.1156 z późniejszymi zmianami.
4)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U nr 93/2007, poz. 623 z późn. zm.)
5)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287).
6)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.).
7)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844 ze zm.).
8)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U nr 80/2006, poz. 563 z późn. zm.).
9)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2020 poz. 1320).
10)   PN-EN 61140:2016-07E -Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
11)   PN-HD 60364-4-442:2012. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
12)   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napięcia.
13)   Norma PN-HD 60364-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
14)   PN-HD 60364-6 2016 - Instalacje Elektryczne niskiego napięcia. Część 6 Sprawdzanie.
15)   Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002.169.1386) wraz z późniejszymi zmianami
16)   N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
17)   PN-EN ISO 7010:2020-07 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
18)   PN-HD 60364-5-51:2011 Sprawdzenie występowania schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji.
19)   PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
20)   PN-EN 61000-6-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC. Część 6-2 Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
21)   PN-EN IEC 60071-1:2020-04 Koordynacja izolacji – Część 1 : Definicje, zasady i reguły.
22)   PN-EN-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.
23)   PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC.
24)   PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie występowania ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych i ochronnych.
25)   PN-HD 60364-5-53:2016-02-E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
26)   PN-EN 61243-5:2004 Prace pod napięciem-wskaźniki napięcia. Część 5:Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS).
27)   PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
28)   PN-EN 61936-1:2011. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
29)   N SEP–E–001:2013. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
30)  PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne..
31)   PN-EN 62305-1:2011Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
32)   PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
33)   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) wraz z późniejszymi zmianami.
34)   Norma PN EN 60439-2. 36) PN-81/E-04070/03. Transformatory. Metody badań. Pomiar wskaźników izolacji.
35)   PN-81/E-04070/05. Transformatory. Metody badań. Pomiar rezystancji uzwojeń.
36)   PN-83/E-06040 Transformatory. Wymagania ogólne.
37)   PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne.