BUDOWA LINII KABLOWYCH

Budowa linii kablowych powinna być realizowana zgodnie z zaleceniami normy N-SEP E004 oraz wiedzy inżynierskiej. W praktyce należy układać linie na odpowiedniej głębokości oraz na podsypce piaskowej lub bezpośrednio w gruncie piaszczystym. Bezwzględnie nie wolno kabli przed montażem ciągnąć po gruncie lub drogach kołowych bez rolek kablowych. Równie ważne jest wykonanie zasypki i obsypki bocznej. Montaż linii w niewłaściwym podłożu przyczynia się do degradacji i uszkodzeń kabli, trwającej często wiele lat. Właściwa podsypka oraz zasypka umożliwia ruchy termiczne linii, zabezpiecza kabel przed przetarciem i przebiciem powłoki przez grubsze frakcje gruntu oraz kompensuje osiadanie gruntu i zapewnia właściwe oddawanie ciepła.
Głębokości układania linii kablowych:
 -  kable służące do zasilania sygnalizacji świetlnej i drogowej, bądź latarni (o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV) należy układać na głębokości nie mniejszej niż 50 cm pod chodnikiem, bądź drogą,
 -  kable o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV układane poza użytkami rolnymi powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 70 cm, 
 -  kable o napięciu znamionowym w przedziale 1-20 kV układane poza użytkami rolnymi powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
 -  kable o napięciu znamionowym w przedziale pomiędzy 20 a 30 kV układane na użytkach rolnych powinny być położone na głębokości nie mniejszej niż 90 cm,
 - kable o napięciu znamionowym większym niż 30 kV powinny być ułożone na głębokości nie mniejszej niż 1 metr bez względu na ich zastosowanie. W przypadku, gdy jest wymóg instalacji kilku takich kabli, ich odległość w pionie nie może być mniejsza niż 70 cm.

        

Linie kablowe nN ułożone bezpośrednio w gruncie.

Linie kablowe nN ułożone bezpośrednio w gruncie.

Linie kablowe nN ułożone w rurach osłonowych.

Linie kablowe nN ułożone w rurach osłonowych.

Linie kablowe nN ułożone w rurach osłonowych.

Oznakowanie linii kablowych nN taśmą ostrzegawczą.

Oznakowanie linii kablowych nN taśmą ostrzegawczą.

Oznakowanie linii kablowych nN taśmą ostrzegawczą.

Wypiaskowane podłoże pod budowę linii kablowych (przed zagrabieniem).

Montaż drenażu rur osłonowych i studni rozgałęźnych.

Montaż drenażu rur osłonowych i studni rozgałęźnych.

Montaż drenażu rur osłonowych i studni rozgałęźnych.