POMIARY ELEKTRYCZNE

Sprawdź naszą szeroką ofertę dla pomiarów elektrycznych.

Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w obiektach budowlanych jest obowiązkowe. Wynika to z wymogów Prawa Budowlanego oraz aktów powiązanych, np. Prawa Energetycznego i odnośnych norm oraz rozporządzeń. 

Pomiary elektryczne najczęściej towarzyszą dwóm przypadkom, tj.:

W zakładach przemysłowych, instytucjach państwowych oraz placówkach badawczych nawet krótkotrwałe zaniki zasilania mogą oznaczać straty finansowe, dlatego regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych pozwala na wczesne wykrycie wielu nieprawidłowości, w tym zapobiegnięcie awariom lub pożarom. Aby utrzymać pewność zasilania odbiorcy na wysokim poziomie wykonuje się pomiary począwszy od punktów zasilających (stacji transformatorowych i przyłączy), a skończywszy na różnego typu instalacjach i sieciach w budynkach i budowlach, np. halach, biurowcach, węzłach cieplnych, mostach, lampach ulicznych, parkach itp.    

Pomiary elektryczne dla obiektów budowlanych mogą dotyczyć:

Pomiary elektryczne stacji transformatorowej - inwestycja, która się zwraca

Pomiary stacji transformatorowych są bardzo istotne z punktu widzenia odbiorcy, gdyż uszkodzenia powstałe w trafostacjach mogą spowodować całkowity zanik zasilania wszystkich przyłączonych do niej odbiorców. 

Dla przykładu w zakresie pomiarów stacji transformatorowych SN/nN wyróżnia się głównie: badania i pomiary transformatorów, pomiary rozdzielni SN, pomiary rozdzielnic nN,  próby napięciowe kabli i rozdzielnic oraz pomiary baterii kompensacji mocy biernej.  W/w badania pozwalają ustalić, czy urządzenia elektroenergetyczne funkcjonują prawidłowo, oraz czy nie są niezbędne prace naprawcze lub modernizacyjne. Warto przy tym pamiętać, że urządzenia stacyjne różnie reagują na nieprawidłowości i to, że „z pozoru pracują bez zarzutu”, nie oznacza braku zagrożenia dla odbiorcy i obsługującego go personelu.

W wielu przypadkach defekty urządzeń stacji transformatorowych wpływają na niepoprawne funkcjonowanie instalacji u odbiorców, tj. brak ochrony przeciwporażeniowej, duże wahania i spadki napięć, przepięcia lub migotanie światła.

Na zdjęciu nr 1 przedstawiono przegrzewające się wyposażenie rozdzielnicy nN stacji transformatorowej SN/nN niewidoczne „gołym okiem” – wykryte podczas pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej

Wada  rozdzielnicy stacji transformatorowej skutkowała dużą wartością pętli zwarciowej fazy L1-PEN w hali, którą zasilała stacja i brakiem ochrony przeciwporażeniowej instalacji.

Pomiary elektryczne powinny być realizowane zarówno dla stacji zasilających, jak i instalacji odbiorczych.

Jakie pomiary wykonuje się dla stacji transformatorowej SN/nN, SN/SN, WN/SN?  

W zależności od napięcia znamionowego stacji transformatorowej oraz zainstalowanych urządzeń wykonywane są inne pomiary. Realizujemy pełen zakres badań dla stacji transformatorowych do 220kV.

Wykonywane przez nas badania i pomiary transformatorów, pomiary baterii kompensacji mocy biernej, rozdzielni SN, rozdzielni WN, rozdzielnic nN, szynoprzewodów oraz linii kablowych i akumulatorni towarzyszą najczęściej przeglądom stacji transformatorowych. 

Badania stacji transformatorowych mogą obejmować:

Kiedy należy przeprowadzać pomiary przeglądu stacji i pomiary transformatorów SN/nN lub WN/SN?  

Pomiary transformatorów, rozdzielnic i struktury energetycznej stacji transformatorowych wykonuje się podczas ich przeglądu. Czasookres pomiędzy przeglądami zależy od wielu czynników. Dla przykładu w przypadku stacji SN/nN i SN/SN zwykle wynosi on 12 miesięcy. Jeżeli nie wiesz, co jaki czas wykonywać przeglądy i pomiary stacji transformatorowych oraz transformatorów – zadzwoń do nas, pomożemy!

Okresowe pomiary elektryczne instalacji (ochronne) – wymóg art. 62 Ustawy Prawo Budowlane

Pomiary ochronne instalacji elektrycznej stanowią działania prewencyjne, które pozwalają uniknąć zagrożenia dla użytkowników energii elektrycznej oraz poważnych awarii. W przypadku stacji transformatorowych pomiary najczęściej dotyczą spraw bezpieczeństwa obiektu stacji i osób je obsługujących,
a także pewności zasilania odbiorców. 

Przy pomiarach instalacji w obiektach budowlanych największy nacisk kładzie się, by były one bezpieczne dla osób je użytkujących pod względem przeciwporażeniowym, oraz bezpieczeństwa pożarowego. W grupie okresowych pomiarów elektrycznych znajdują się także pomiary instalacji odgromowych. 

Co należy mierzyć podczas okresowych przeglądów instalacji elektrycznych?

Pomiarom ochrony przeciwporażeniowej  (pętli zwarciowej, zerowaniu) podlegają:

Ponadto dla instalacji konieczne są pomiary:

Znaczenie Próby Napięciowej Kabla Średniego Napięcia (SN)

Próba napięciowa kabla średniego napięcia (SN) jest kluczowym etapem weryfikacji jego integralności i bezpieczeństwa przed oddaniem do eksploatacji. Polega ona na poddaniu kabla działaniu napięcia znacznie wyższego niż jego nominalne napięcie robocze, w celu wykrycia ewentualnych wad produkcyjnych, uszkodzeń mechanicznych lub defektów izolacji, które mogłyby prowadzić do awarii w trakcie użytkowania. Próba napięciowa kabla SN jest przeprowadzana zgodnie z określonymi normami i procedurami, takimi jak normy IEC lub IEEE, które precyzują warunki testu, w tym wartość napięcia testowego oraz czas trwania próby. Skutecznie przeprowadzona próba napięciowa kabla SN daje pewność, że kabel będzie bezpiecznie działać w warunkach eksploatacyjnych, minimalizując ryzyko awarii i przestojów w dostawie energii elektrycznej.

Kiedy warto wykonać przegląd instalacji elektrycznej wcześniej niż wynika to z przepisów lub protokołów?

Każde nietypowe zachowanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych powinno podlegać sprawdzeniu. O tym, że jakość zasilania ma gorsze parametry świadczyć może chociażby przedwczesne zużywanie się elementów maszyn, zakłócenia w ich pracy, bądź nadmierne nagrzewanie się podczas użytkowania.

Główne przesłanki do wcześniejszego niż zaplanowany przegląd obiektu:

Dzięki pomiarom możesz uniknąć strat, a co najważniejsze zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom!

Wasztan – specjaliści od pomiarów elektrycznych  

Wykonujemy większość pomiarów niezbędnych przy utrzymaniu urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych. W naszej ofercie możesz znaleźć dodatkowo takie usługi jak:

  • pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian,
  • pomiary rezystancji uzwojeń silników,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary elektronarzędzi,
  • pomiary urządzeń budowlanych i narzędzi (przedłużacze, żurawie, suwnice , spawarki, rozdzielnice budowlane itp.),
  • pomiary pojemności baterii akumulatorni,
  • pomiary jakości energii elektrycznej,
  • pomiary prądów, napięć, mocy, energii, wyższych harmonicznych,
  • pomiary prądów upływu,
  • inne wg ustaleń z klientem. 

Zdjęcie nr 1: Termogram przegrzewającej się podstawy bezpiecznikowej (do temp. 127 stopni celsjusza) i fotografia celki przed termowizją. 

Decydując się na skorzystanie z naszych usług zarówno w zakresie pomiarów,  regularnych przeglądów,  konserwacji, jak i ewentualnych napraw, nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo. Podczas pomiarówwykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia oraz nasze wieloletnie doświadczenie.

Zapraszamy do kontaktu – dołącz do grona Przedsiębiorców, którzy już nam zaufali!

Dysponujemy profesjonalnymi przyrządami do pomiaru urządzeń elektroenergetycznych i instalacji, w tym miernikiem do badań transformatorów
i aparatury stacyjnej TRAX, FRAX, PD SCAN, kenetronami oraz wieloma miernikami do mierzenia instalacji elektrycznych, np. METREL Eurotest, KYORITSU KEW.