biuro@wasztan.pl

570-406-700

Koszt pomiarów elektrycznych – od czego zależy?

Na koszty realizacji prac związanych z pomiarami elektrycznymi ma wpływ wiele czynników.
Pod uwagę brane są zwykle:

1. Rzetelność wykonawcy
Pomiary elektryczne, to gałąź usług, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów, i co niechlubne, gdzie szerzy się często patologia. Niestety duża część zamówień publicznych oraz pomiarów dla wspólnot mieszkaniowych wiąże się z fikcyjnym wystawianiem protokołów. Nie trudno przewidzieć, że rozrzut kwot w wycenach usług rzędu kilkudziesięciu-kilkuset procent nie jest czymś normalnym, jednak dla urzędników często nie budzi zastrzeżeń i dokonują oni wyboru „najkorzystniejszej oferty” (należy zadać pytanie jeszcze dla kogo). Odrobina własnego zaangażowania w policzenie ilości punktów kontrolnych oraz przybliżeniu kosztów nawet na podstawie dostępnych w Internecie cenników pozwoliło by „odsiać oszustów”.
W efekcie najczęściej takie „pomiary” polegają na oględzinach obiektu i oszacowaniu orientacyjnej ilości punktów pomiarowych, lub nawet bez jakichkolwiek skrupułów i oględzin wypisaniu gotowych protokołów. Pomiary elektryczne, to profesja bardzo trudna i wymagająca, aczkolwiek niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mienia oraz życia człowieka.

2. Ilość pomiarów
Wraz z ilością pomiarów cena ich ryczałtowego wykonania maleje. Należy pamiętać, że przy bardzo małej ilości pomiarów ze względu na koszty poprzedzające finalna wycena może znacząco odbiegać od ogólnego cennika za dane prace. W takim przypadku zwykle obowiązuje minimalna stawka za pomiary elektryczne, przy której firma podejmuje prace lub tzw.” dniówka”.

3. Rodzaj pomiarów
W zależności od rodzaju pomiarów wymaga się odłączenia obiektu od napięcia lub jego normalną eksploatację. Pomiary są realizowane i protokołowane w odniesieniu do dokumentacji technicznej obiektu. W sytuacji gdy jej niema, taką dokumentację trzeba utworzyć na podstawie inwentaryzacji – jest to koszt dodatkowy. W praktyce niezwykle istotna jest ona w przypadku pomiarów ochronnych, np. nie można orzec o stanie ochrony przeciwporażeniowej nie znając przyporządkowanych obwodom tablic rozdzielczych i wartości zabezpieczeń.
Kolejna sprawa to pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, przy których wymagane jest najczęściej odłączenie przewodów od urządzeń lub rozdzielnic na czas prac metrologicznych. Jeżeli w/w przewody są „poplątane” i nieopisane, to przyporządkowywanie ich do obwodów generuje dodatkowe nieuniknione koszty.
Jeszcze inna bagatelizowana sprawa, to odsuwanie mebli i aranżacji przy pomiarach ochrony przeciwporażeniowej w budynkach- tylko pomiar wszystkich punktów daje pogląd o instalacji. Ciekawe przypadki dotyczą także pomiarów uziemień, gdzie często konieczne jest rozłączenie złącz kontrolnych. Niejednokrotnie jest to możliwe, tylko poprzez rozcięcie śrub (zardzewiałych) lub odkucie z betonu lub zapraw złącz w ścianach (częsty widok po ociepleniu budynków). Zwiększenie robót dodatkowych wydatnie podwyższa koszt całkowity pomiarów.

4. Godziny pracy grupy pomiarowej
W wielu przypadkach ze względu na charakter zakładu i brak możliwości przerwania jego pracy w ciągu dnia, czynności pomiarowe odbywają się w niestandardowych godzinach, np. tylko nocnych. Praca w takim reżimie wymaga większego wynagrodzenia dla pracowników, a to wprost przekłada się na większy koszt takiej usługi.

5. Warunki środowiskowe
W zakładach medycznych oraz chemicznych ze względu na narażenie pracowników wykonujących pomiary na czynniki niebezpieczne, koszty wykonawstwa tych prac mogą być wyższe. Wynika to z wymaganych zabezpieczeń, np. kombinezonów, masek jednorazowych. Szczególnie widać to podczas pandemii COVID-19.

6. Dostępność do punktów pomiarowych
Jeżeli urządzenia, bądź instalacje podlegające pomiarom znajdują się na wysokości lub wymagany jest demontaż części urządzeń lub zabudowy, to koszty wzrastają proporcjonalnie do prac towarzyszących pomiarom. Może się okazać, np. że do pomiaru lamp na hali przemysłowej konieczna jest relokacja maszyn oraz wykorzystanie podnośnika samojezdnego.

7. Utrudnienia i przerwy w pracy
W zakładach przemysłowych często pomiary mogą być wykonywane tylko podczas przestoju technologicznego lub po zakończeniu danego procesu. Taki reżim gotowości do wykonania pomiarów – gdy nadarzy się okazja generuje koszty gotowości do pracy. Realizacja wybiórcza prac jest mało efektywna, gdyż nie jest wykorzystany cały dzień roboczy, a tylko jego część na pomiary danego urządzenia/instalacji.